Logo ocelar cz
Jhlogo

DÍLČÍ SOUČINITELE SPOLEHLIVOSTI (EUROKÓD 3)


Výpis jednotlivých dílčích součinitelů spolehlivosti uvedených v Eurokódu 3 (ČSN EN 1993-1-1 až ČSN EN 1993-1-12) Jejich hodnoty pro jednotlivé země EU jsou definovány v Národních přílohách (NP). Pro Českou republiku byly převzaty ve všech případech hodnoty doporučené.

ČSN EN 1993-1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu :
γM0 = 1,00 únosnost průřezů kterékoliv třídy
γM1 = 1,00 únosnost průřezů při posuzování stability prutů
γM2 = 1,25. únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu
ČSN EN 1993-1-2 Navrhování konstrukcí na účinky požáru
γM,fi = 1,0. pro mechanické vlastnosti oceli
γM,fi = 1,0. pro teplotní vlastnosti oceli
ČSN EN 1993-1-3 Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu
pro mezní stavy únosnosti:
γM0 = 1,00 únosnost průřezů nadměrným zplastizováním, včetně lokálního boulení a distorzního vzpěru
γM1 = 1,00 únosnost prvků a plošných profilů, u nichž ke kolapsu dojde celkovým vzpěrem
γM2 = 1,25. únosnost průřezu oslabeného dírami pro spojovací prostředky
Další dílčí součinitele:
γM,ser. = 1,00 pro ověření mezního stavu použitelnosti
γM2 = 1,25 pro výpočet návrhové únosnosti mechanických prostředků
γM2 = 1,25 pro výpočet návrhových únosností bodových svarů
γM2 = 1,25. pro výpočet návrhové únosnosti přeplátovaného svaru
ČSN EN 1993-1-4 Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
Dílčí součinitele spolehlivosti :
γM0 =1,10 únosnost průřezů v tahu a prostém tlaku, včetně lokálního boulení
γM1 = 1,10 únosnost průřezů při posuzování stability prutů
γM2 = 1,25 únosnost průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu a únosnost šroubů, nýtů, svarů, čepů a ložiskových desek
ČSN EN 1993-1-5 Boulení stěn
Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány.
ČSN EN 1993-1-6 Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
Dílčí součinitel únosnosti při únavě:
γMf = 1,1 nejmenší hodnota, součinitel se stanoví dle ČSN EN 1993-1-9, tab. 3.1
ČSN EN 1993-1-7 Deskostěnové konstrukce příčně zatížené
Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány.
ČSN EN 1993-1-8 Navrhování styčníků
Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti
γM2 = 1,25 únosnost šroubů, nýtů, čepů, svarů, plechů v otlačení
γM3 = 1,25 únosnost při prokluzu v mezním stavu únosnosti (kategorie C)
γM3,ser = 1,10 únosnost při prokluzu v mezním stavu použitelnosti (kategorie B)
γM4 = 1,00 únosnost injektovaných šroubů
γM5 = 1,00 únosnost styčníků příhradových nosníků z prutů uzavřeného průřezu
γM6,ser = 1,00 únosnost čepů v mezním stavu použitelnosti
γM7 = 1,10. předepnuté vysokopevnostní šrouby
ČSN EN 1993-1-9 Únava
Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti únavové pevnosti
γMf = 1,00 pro metodu hodnocení přípustná poškození a mírné důsledky porušení
γMf = 1,15 pro metodu hodnocení přípustná poškození a závažné důsledky porušení
γMf = 1,15 pro metodu hodnocení bezpečný život a mírné důsledky porušení
γMf = 1,35. pro metodu hodnocení bezpečný život a závažné důsledky porušení
ČSN EN 1993-1-10 Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu nejsou definovány.
ČSN EN 1993-1-11 Navrhování ocelových tažených prvků
Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti stálých zatížení
γG = 1,10 pro krátké časové období (pouze několik hodin) pro instalaci prvního pramene do pramenného lana
γG = 1,20 pro instalaci dalších pramenů
γG = 1,00 pro příznivé účinky.
Hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti návrhové únosnosti v tahu
γR = 0,90 je-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení
γR = 1,00 není-li navrženo zařízení pro minimalizaci ohybových napětí u kotvení
γM,fr = 1,65 Dílčí součinitel spolehlivosti tření
ČSN EN 1993-1-12 Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700
γM12 = γM2 = 1,25 dílčí součinitel únosnosti oslabeného průřezu pro oceli pevnostní třídy vyšší než S 460 až do S 700
reklama sroub a  matka