Logo ocelar cz
Jhlogo

ÚNOSNOST OTEVŘENÉHO PRŮŘEZU V KROUCENÍ
VSTUPNÍ ÚDAJE
VEd,z kN návrhová smyková síla
MEd,y kNm návrhový ohybový moment
ey mm excentricita ke středu smyku ve směru y ( od smykové síly VEd,z)
VEd,y kN návrhová smyková síla
MEd,z kNm návrhový ohybový moment
ez mm excentricita ke středu smyku ve směru z ( od smykové síly VEd,y)
L mm délka nosníku mezi body zajištěnými proti posunu kolmo z roviny
kw součinitel vzpěrné délky
kz součinitel vzpěrné délky
zg mm souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku (obrázek NB.3.1)
zj mm pro průřezy symetrické k ose y-y je zj=0
C1,0 součinitel (tabulka NB.3.2)
C1,1 součinitel (tabulka NB.3.2)
C2 součinitel (tabulka NB.3.2)
C3 součinitel (tabulka NB.3.2)
alfa součinitel (tabulka NB.2.1)
beta součinitel (tabulka NB.2.1)Hodnoty z databáze
fy N/mm2
A mm2
Avz mm2
gk kNm-1
h mm
b mm
tf mm
tw mm
Iy mm4
Iz mm4
It mm4
Iw mm6
Wel,y mm3
Wel,z mm3

Vypočítané hodnoty
kapawt
zetag
zetaj
C1
micr
Mcr kNm
lambdaLT
alfaLT
fiLT
chiLT
MG,Ed kNm
sigmab MPa
VSd,z MPa
taub,s MPa
taub,p MPa
Kt
kappa
BEd kNm2
Tt,Ed kNm
Tw,Ed kNm
omega mm2
sigmax,w MPa
Sw mm4
taut,p MPa
taut,s MPa
tauw MPa
sigmax,d,max MPa
taud,max,s MPa
taud,max,p MPa
taud,max MPa
sigmasrov MPa

POSOUZENÍ:
A. NORMÁLOVÉ NAPĚTÍ:
B. SMYKOVÉ NAPĚTÍ:
C. SROVNÁVACÍ NAPĚTÍ NA OKRAJI PÁSNICE:
----------------


Vysvětlivky:
xxx

reklama sroub a  matka