Logo ocelar cz
Jhlogo

DOPORUČENÉ PRŮHYBY DLE EUROKÓDU 3

Doporučené největší hodnoty svislých průhybů

Vysvětlivky:
δmax = δ1 + δ2 - δ0
δmax - největší průhyb vztažený k přímce spojující podpory
δ0 - nadvýšení nosníku v nezatíženém stavu
δ1 - průhyb nosníku od stálých zatížení bezprostředně po zatížení
δ2 - součet průhybů nosníku od porměnných uzatížení a časový nárůst průhybu od stálých zatížení

Tabulka NA.1, ČSN EN 1993-1-1 (12/2006)
Konstrukce, dílce Mezní hodnoty
δmax δ2
Střešní konstrukce    
  - vaznice - L/200
 - vazníky  - L/250
 - s častým výskytem osob  L/250 L/300
Stropní konstrukce    
 - stropnice  - L/250
  - průvlaky - L/400
  - nesoucí sloupy, pokud nebyl průhyb zahrnut v posouzení mezního stavu únosnosti L/400 L/500
Stropní a střešní konstrukce    
 - nesoucí dlažby, omítky nebo jiné křehké obklady a nepoddajné příčky  L/250 L/350
Stěny    
  - překlady - L/600
Průmyslové plošiny    
  - podlahové nosníky - L/250
  - průvlaky - L/400
  - nosníky pod kolejí úzkého rozchodu - L/300
  - nosníky pod železniční kolejí - L/400
Případy, kdy průhyb δmax může narušit vzhled objektu L/250 -

Doporučené největší hodnoty vodorovných průhybů

Kapitola NA.2.23, ČSN EN 1993-1-1 (12/2006)
Prvky stěn (L je rozpětí prvku)  
  - příčle zasklení L/200
 - sloupky a paždíky L/250
 - sloupky a paždíky u zasklených a vyzděných stěn L/300
Vrcholy sloupů budov bez jeřábových drah od zatížení větrem  
 - u protálových rámů h/150
  - u jednopodlažních budov h/300
  - u vícepodlažních budov  
       a) v každém podlaží  h/300
       b) pro konstrukci jako celek ho/500
Hodnota h je výška sloupu nebo podlaží; ho je celková výška budovy  
   
Jsou-li stěny vyzděny, nemá být vodorovný průhyb sloupů
vícepodlažních budov větší než 1/1000 výšky budovy.  
Přitom lze počítat se spolupůsobením zdiva, pokud je konstrukčně zajištěno.  
reklama sroub a  matka